فرمان 13769 ترامپ مبنى بر اجراى ممنوعیت سفر اتباع 6 کشور مسلمان به آمریکا از ساعت 20:00 پنجشنبه 31 جولای 2017 به مدت 90 روز به اجرا گذاشته میشود.

افراد مجاز براى دریافت ویزا یا سفر به آمریکا:

– افراديكه گرين كارت دارند.
– افراديكه در حال حاضر ويزاى آمريكا را دارند.
– افراديكه ارتباط خويشاوندى اصیل در آمريكا دارند. اين خويشاوند اصیل شامل والدين، همسر، فرزند، عروس، داماد، خواهر يا برادر تنى يا ناتنى میباشد.
– افراديكه پيشنهاد شغلى معتبر از آمريكا دارند.
– دانشجويانى كه پذيرش از يكى از دانشگاه هاى آمريكا دارند.

افراد ممنوع الورود به آمریکا:

– افراديكه خويشاوند اصيل (Bona Fide Relationship) ندارند.
– افراديكه صرفاً عمه، خاله، دايى،عمو، عموزاده، دايى زاده، مادربزرگ و پدربزرگ بعنوان خويشاوند اصيل دارند.
– توريست هايى كه بار اولشان است كه به آمريكا سفر ميكنند.

قانون منع سفر ایرانیان به آمریکا

تاثير فرمان منع سفر به آمریکا بر روى برندگان لاتارى:

برندگان لاتارى ٢٠١٧ كه پرونده شان در سفارت آمريكا در حال بررسى است طى مدت ٩٠ روز آتى ممكن است سخت گيرانه تر مداركشان بررسى شده و بايد شواهدى مبنى بر ارائه ارتباط خويشاوندى اصيل ارائه دهند.

برندگان لاتاری ٢٠١٨ طى ٩٠ روز آينده كارنت نخواهند شد. بنابراين تحت تاثير فرمان جديد قرار نخواهند گرفت. پس از ٩٠ روز در صورت تصويب نهايى حكم از تمامى متقاضيان ويزاى مهاجرتى و غير مهاجرتى آمريكا مدارك فوق خواسته خواهد شد.