کارنت شدن کیس لاتاری (Current):

کارنت شدن کیس، یعنی تعیین زمان رسیدگی به پرونده و حضور افراد ذینفع آن در سفارت جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه. هر ماه تعداد افرادیکه از هر نوع ویزا کارنت میشوند، در ویزا بولتن های وزارت امورخارجه منتشر میشود. معمولاً پس از کارنت شدن کیس، طی 10 الی 15 روز ایمیل تاریخ حضور در سفارت از سوی KCC ارسال میگردد و شما باید راس ساعت تعیین شده در سفارت حضور یابید.