قوانین استرداد وجه:

  1. در صورتی که 24 ساعت پس از واریز مبلغ درخواست استرداد وجه ارسال شود، کل مبلغ بدون کسر وجه برگشت داده میشود.
  2.  در صورتی که پس از واریز وجه عملیاتی نظیر بررسی اطلاعات، تنظیم تصاویر و ترجمه روی اطلاعات ارسالی شما انجام شده باشد حداکثر 30% از مبلغ واریزی کسر خواهد شد.
  3. در صورتیکه شماره حساب شما در بانکهایی غیر از بانک ملی، پاسارگاد و ملت باشد، بانک عامل 500 تومان بعنوان کارمزد کسر میکند و از مبلغ واریزی کسر خواهد شد.
  4. در صورتیکه ثبت نام شما در سایت اداره مهاجرت انجام شده باشد، هزینه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد.
  5. در صورت واریز اشتباه مبلغ مازاد بر هزینه تعیین شده در سایت جهت ارائه خدمات، مبلغ مازاد بدون کسر هیچگونه وجهی به حساب فرد واریز کننده عودت داده خواهد شد. عودت این مبلغ طی 24 ساعت پس از تکمیل فرم زیر امکانپذیر خواهد بود.